Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Annelies Teunissen Assertiviteitscoach en -trainer

1. Definities

 • Opdrachtgever: De partij die Annelies Teunissen Assertiviteitscoach en -trainer een opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden en die op basis van deze algemene voorwaarden offertes ontvangt en overeenkomsten Annelies Teunissen Assertiviteitscoach en -trainer.
 • Partijen: De opdrachtgever en Annelies Teunissen Assertiviteitscoach en -trainer
  Aanbieding: Een aanbod tot overeenkomst die door Annelies Teunissen Assertiviteitscoach en -trainer aan de opdrachtgever wordt uitgebracht.
  Overeenkomst: de algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging tezamen met eventueel andere documenten en voorwaarden die in de verhouding Annelies Teunissen Assertiviteitscoach en -trainer – Opdrachtgever op de werkzaamheden van toepassing zijn.
  Diensten: De door Annelies Teunissen Assertiviteitscoach en -trainer ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden.

2. Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst tussen Annelies Teunissen Assertiviteitscoach en -trainer, eenmanszaak, gevestigd te Abbenes, ingeschreven bij de KvK onder nummer 73738387, BTWnummer NL186815876B01, en een opdrachtgever, voor zover partijen niet uitdrukkelijk (schriftelijk) anders zijn overeengekomen.
 • De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet. Annelies Teunissen Assertiviteitscoach en -trainer en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige en, in voorkomende gevallen, bij vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 • Een wijziging in dan wel aanvulling op een overeenkomst komt slechts tot stand wanneer zij door zowel Annelies Teunissen Assertiviteitscoach en -trainer als de opdrachtgever (bij voorkeur schriftelijk) is aanvaard.

3. Aanbiedingen

 • Alle aanbiedingen van Annelies Teunissen Assertiviteitscoach en -trainer zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is vastgesteld.
 • Annelies Teunissen Assertiviteitscoach en -trainer kan niet aan een aanbieding worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • De door Annelies Teunissen Assertiviteitscoach en -trainer gemaakte aanbiedingen zijn bindend indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen de gestelde geldigheidstermijn en zonder voorbehoud of wijziging wordt bevestigd.
 • Orders, overeenkomsten en afspraken die tot stand komen zonder een voorafgaande aanbieding zijn voor Annelies Teunissen Assertiviteitscoach en -trainer eerst bindend indien en voor zover deze door haar schriftelijk zijn bevestigd.

4. Tarieven

 • Opdrachtgever dient op de hoogte te zijn van de kosten. Deze zijn na te lezen op de website of op te vragen bij de coach.
 • Kort telefonisch overleg is gratis. Als er langer tijd nodig is voor een gesprek, zal er een afspraak gemaakt worden, waarbij de tarieven zoals beschreven op de website, of aangegeven door coach gehanteerd worden.
 • Tenzij nadrukkelijk anders vermeld, zijn alle bedragen in Euro’s.
 • Alle consumententarieven zijn inclusief BTW. Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.
 • Voor zakelijke coachgesprekken, vergoed door de werkgever, gelden andere tarieven en zijn exclusief BTW.
 • Op locatie werken: Als de opdrachtgever wil dat de opdracht op locatie wordt uitgevoerd, dan zal de opdrachtgever zorgen voor een geschikte werkplek. Tevens zullen dan reistijd- en reiskostenvergoeding in rekening worden gebracht. Reiskosten zijn €0,19 per kilometer. Reistijdvergoeding betreft 50% van het berekende uurtarief.

5. Betalingen

 • Voor workshops ontvangt de deelnemer binnen 3 werkdagen de factuur voor de volledige workshopkosten, de factuur dient betaald te zijn voor aanvang van de workshop, uiterlijk 24 uur van te voren.
 • Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 • Voor de betaling ontvangt de opdrachtgever een factuur. Deze dient binnen 7 dagen na de factuurdatum volledig betaald te worden naar de rekening van Annelies Teunissen Assertiviteitscoach en -trainer tnv A.E.M.T. Teunissen met rekeningnummer NL52RABO0336789521 of contant betaald.
 • Als er niet binnen deze termijn betaald wordt, stuurt Annelies Teunissen Assertiviteitscoach en -trainer een betalingsherinnering. Indien deze niet binnen 7 dagen na datum van de betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan is Annelies Teunissen Assertiviteitscoach en -trainer gerechtigd om bij de tweede herinnering administratiekosten van €5 per nota in rekening te brengen.
 • Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigdebedrag volgens de aangegeven datum nog niet is bijgeschreven op de rekening van Annelies Teunissen Assertiviteitscoach en -trainer, is Annelies Teunissen Assertiviteitscoach en -trainer genoodzaakt de vordering die wij hebben op u hebben uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn conform de wet, volledig voor uw rekening. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van €40,- voor consumentklanten en een minimum van €250,- voor zakelijke klanten.
 • Bij een betalingsachterstand is Annelies Teunissen Assertiviteitscoach en -trainer gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de cliënt aan de betalingsverplichting heeft voldaan.

6. Verhindering deelname

 • Wanneer een afspraak of deelname aan een workshop of training niet door kan gaan, dient deze minimaal 24 uur van tevoren worden afgezegd. In andere gevallen wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.
 • Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk, dit kan per e-mail of telefonisch. Tijdens afspraken wordt de telefoon van Annelies Teunissen Assertiviteitscoach en -trainer niet opgenomen. U kunt uw bericht inspreken op de voicemail. Bij afzegging door ziekte is overleg mogelijk.          

7. Duur en opzegging overeenkomst

 • De overeenkomst tussen Annelies Teunissen Assertiviteitscoach en -trainer en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd of in overleg voor bepaalde tijd.
 • Annelies Teunissen Assertiviteitscoach en -trainer en de opdrachtgever zijn bevoegd de overeenkomst schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand.
 • Annelies Teunissen Assertiviteitscoach en -trainer is daarnaast gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen dan wel haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten indien de opdrachtgever, ondanks rappel, in gebreke blijft met tijdige en volledige betaling van de openstaande facturen c.q. in gebreke blijft met tijdige en volledige nakoming van andere uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 • Voort is Annelies Teunissen Assertiviteitscoach en -trainer gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen indien er sprake is van liquidatie van de opdrachtgever, aan de opdrachtgever surseance van betaling is verleend, de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, de schuldsanering natuurlijke personen op de opdrachtgever van toepassing is verklaard, de opdrachtgever de vrije beschikking over haar vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest dan wel indien de opdrachtgever haar bedrijf verkoopt.
 • Indien Annelies Teunissen Assertiviteitscoach en -trainer overgaat tot opzegging of opschorting, dan is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 • Indien Annelies Teunissen Assertiviteitscoach en -trainer overgaat tot opzegging van de overeenkomst, dan zijn de vorderingen van Annelies Teunissen Assertiviteitscoach en -trainer op de opdrachtgever onmiddellijk en in zijn geheel opeisbaar.
 • Indien de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is de opdrachtgever verplicht de hierdoor ontstane directe en indirecte schade en kosten aan Annelies Teunissen Assertiviteitscoach en -trainer te vergoeden.

8. Wijziging van de overeenkomst

 • Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst dient te worden gewijzigd naar omvang, tijdschema, inhoud, kosten of voorwaarden, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 • De wijziging wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer Annelies Teunissen Assertiviteitscoach en -trainer deze wijziging schriftelijk heeft bevestigd.

9. Dienstverlening

 • Annelies Teunissen Assertiviteitscoach en -trainer zal zich naar beste kunnen inspannen haar dienstverlening met zorg uit te voeren en staat niet in voor het bereiken van het door de opdrachtgever beoogde resultaat.
 • De opdrachtgever is gehouden Annelies Teunissen Assertiviteitscoach en -trainer alle gegevens en informatie te verstrekken die van belang kunnen zijn voor een correcte uitvoering van de overeenkomst.

10. Reclameren

 • In geval van gegronde en tijdige reclame zal Annelies Teunissen Assertiviteitscoach en -trainer te harer inzicht en in wederzijds overleg met de opdrachtgever de geboden dienst herzien en eventueel aanpassen.
 • De opdrachtgever dient Annelies Teunissen Assertiviteitscoach en -trainer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 • Indien de opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit haar betalingsverplichting niet op.
 • Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door Annelies Teunissen Assertiviteitscoach en -trainer gemaakte kosten integraal voor rekening van de opdrachtgever.

11. Overmacht

 • Annelies Teunissen Assertiviteitscoach en -trainer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien zij daartoe geheel of gedeeltelijk gehinderd wordt door overmacht.
 • Annelies Teunissen Assertiviteitscoach en -trainer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan negentig dagen, hebben partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.

12. Aansprakelijkheid

 • Indien Annelies Teunissen Assertiviteitscoach en -trainer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 • Annelies Teunissen Assertiviteitscoach en -trainer is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van waardevermindering van goederen of welke andere schade dan ook, welke direct of indirect gevolg zijn van de door Annelies Teunissen Assertiviteitscoach en -trainer geleverde diensten.
 • Annelies Teunissen Assertiviteitscoach en -trainer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Annelies Teunissen Assertiviteitscoach en -trainer is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste dan wel onvolledige gegevens.
 • Indien Annelies Teunissen Assertiviteitscoach en -trainer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Annelies Teunissen Assertiviteitscoach en -trainer beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • GAnnelies Teunissen Assertiviteitscoach en -trainer is niet aansprakelijk voor gebreken in en schade veroorzaakt door producten die de opdrachtgever via Annelies Teunissen Assertiviteitscoach en -trainer bij derden afneemt.
 • Annelies Teunissen Assertiviteitscoach en -trainer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 • De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Annelies Teunissen Assertiviteitscoach en -trainer of haar leidinggevende ondergeschikten.

13. Geheimhouding

 • Annelies Teunissen Assertiviteitscoach en -trainer is gehouden aan een geheimhoudingsbeding en zal privégegevens en informatie, verkregen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden in opdracht van de opdrachtgever, niet aan derden ter beschikking stellen of op enige wijze melden.

14. Toepasselijk recht en geschillen

 • Annelies Teunissen Assertiviteitscoach en -trainer en een opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Onverminderd het recht van Annelies Teunissen Assertiviteitscoach en -trainer een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Annelies Teunissen Assertiviteitscoach en -trainer, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

15. Slotbepaling

 • Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
 • De nietigheid, de vernietiging of het buiten beschouwing laten van een bepaling van deze algemene voorwaarden of een deel daarvan heeft niet tot gevolg dat de overige bepalingen, respectievelijk de resterende gedeelten van de bepaling, nietig zijn, worden vernietigd, respectievelijk buiten beschouwing worden gelaten.
 • Indien Annelies Teunissen Assertiviteitscoach en -trainer in een voorkomend geval niet de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, brengt dit niet mee dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat Annelies Teunissen Assertiviteitscoach en -trainer het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
 • Annelies Teunissen Assertiviteitscoach en -trainer is te allen tijde bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen.